Τι είναι;

Η Φυσιορρύθμιση – (PHYSIOREGULATION) είναι η ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου σαν ένα πολύπλοκο βιολογικό σύστημα στο οποίο διάφορα ισοδύναμα σύνθετα υποσυστήματα συλλειτουργούν σε επίπεδο συνδιοργάνωσης και αλληλεξάρτησης (ομοιόσταση).

Η Φυσιορρύθμιση, χρησιμοποιεί ως βασικό μοντέλο αξιολόγησης της ανθρώπινης υγείας την συνάρτηση, σύμφωνα με την οποία η τρέχουσα κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τεσσάρων παραγόντων:

  • Των Γενετικών προδιαθέσεων του οργανισμού του, βάσει του γονιδιακού του υλικού.
  • Του τρόπου ζωής του (Εργασία, Διατροφή, Κίνηση, Προσλήψεις τοξικών υλικών κ.τ.λ.).
  • Της ψυχο – νοητικής πραγματικότητας που έχει κατασκευάσει και των διάφορων συναισθηματικών μηχανισμών αντίδρασης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί στα διάφορα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα.
  • Της ηλικίας του.

Οι τέσσερεις αυτοί παράγοντες επηρεάζουν την λειτουργία του Ψυχο-Νευρο-Ενδοκρινο-Ανοσολογία (P.N.E.I.), και η απόκλιση αυτή αποτελεί την βάση της Ασθένειας (νέας ρύθμισης).

Διαβάστε επίσης

Βασικές Αρχές
Το τρίγωνο
Καινοτομια